Metsien elinvoimaan ja kasvuun on tärkeää panostaa

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä julkaisi esityksensä metsätalouden uudeksi kannustejärjestelmäksi. Metsäteollisuus katsoo, että esitys antaa hyvät lähtökohdat kannustejärjestelmää koskevan lain valmistelulle. Esitys tukee aktiivista ja oikeaan aikaan toteutettua metsänhoitoa, ja yhteensovittaa puuntuotannon tavoitteet hiilensidonnan, luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun edistämisen kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama niin sanottu METKA-työryhmä on laatinut ehdotuksen kestävän metsätalouden uudeksi kannustejärjestelmäksi. Kannustejärjestelmän tavoitteena on motivoida metsänomistajia hoitamaan metsiään aktiivisesti ja oikeaan aikaan. Työryhmän esitys tukee aktiivisen metsätalouden harjoittamista, jonka tulee jatkossakin olla suomalaisen metsäpolitiikan kulmakivi. Samaan aikaan esitys korostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamista, metsien hiilensidontaa sekä vesiensuojelua.

Metsäteollisuus katsoo, että työryhmän ehdotus antaa hyvät lähtökohdat kannustejärjestelmää koskevan lain valmistelulle. Työryhmä esittää, että uudessa kannustejärjestelmässä tuettavat toimet säilyisivät pääosin ennallaan, mutta tukiehtoja pyritään yksinkertaistamaan. Tukea myönnettäisiin jatkossa taimikonhoitoon, nuoren metsän hoitoon, suometsänhoitoon ja terveyslannoitukseen sekä metsätieverkon kehittämiseen. Puuntuotannon lisäksi näillä metsien kasvua ja elinvoimaa edistävillä toimilla on tärkeä rooli ilmaston näkökulmasta. Monimuotoisuutta puolestaan edistetään läpileikkaavasti työlajien tukiehdoilla sekä ympäristötukisopimusten, luonnonhoitohankkeiden ja kulotuksen avulla. 

– Metsien hiilensidontaa on tärkeää edistää aktiivisen tekemisen kautta. Taimikon ja nuoren metsän hoito vauhdittavat metsien kasvua ja varmistavat siten myös pitkän aikavälin hiilensidonnan. Suometsissä tuhkalannoituksen rooli on merkittävä niin kasvun, ilmaston kuin vesiensuojelunkin näkökulmasta. Esitetty suometsänhoidon kokonaisuus ottaa muutoinkin vahvasti huomioon metsätalouden vesiensuojelun, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Työryhmä esittää taimikoille ja nuorille metsille samaa tukitasoa. Tämä tarkoittaa, että nuoren metsän hoidon tuen osuus pienenee nykyisestä. Esitys on perusteltu, sillä ajoissa tehty taimikonhoito antaa alkusysäyksen puuston järeytymiselle, mikä näkyy myöhemmin nopeampana kasvuna ja pienempinä metsänhoidon kustannuksina.

Metsänomistajien on tärkeää tiedostaa tukitasojen muutos. Nuoren metsän hoidon rästejä kannattaakin hoitaa kuntoon jo nykyisen metsätalouden tukijärjestelmän voimassaoloaikana. Rästikohteiden hoito tuo kaivattua pienpuuta markkinoille, ja auttaa siten turpeen alasajon seurausten hillinnässä.

Metsäteollisuuden näkökulmasta työryhmän esityksen painotukset ovat tarkoituksenmukaisia. Tasapaino kestävän puuntuotannon ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen välillä on tärkeä säilyttää.

– On hyvä muistaa, että monimuotoisuuden turvaamista edistetään monilla eri rahoitusinstrumenteilla. Metsien aktiiviseen ja oikea-aikaiseen hoitoon on olemassa vain yksi. Sen vaikuttavuus on tärkeää turvata myös tulevina vuosina niin metsien elinvoiman, puuntuotannon kuin hiilivarastojenkin varmistamiseksi, Niemi sanoo.

Lisätietoja:
Karoliina Niemi, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, p. 050 567 9093

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 140 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Internet: www.metsateollisuus.fi 
Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Ympäristö & Yritys Tänään- Tilaa uusi lehti Diginä

UUSIN LEHTI

Liity Facebook -ryhmään

Tilaa uutiskirje

Viikottainen kooste alan tärkeistä uutisista sähköpostiisi

Tulevat tapahtumat

Teräskolmio Oy- Ympäristä & Yritys Tänään

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.